?i?n tho?i Xiaomi s? 'made in Vietnam'

小米手機即將“越南制造”


M?t s? m?u smartphone c?a Xiaomi s? ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam, cung c?p cho th? tr??ng trong n??c và xu?t kh?u ?i Thái Lan, Malaysia.

部分小米智能手機將在越南進行生產,供應越南國內市場并出口到泰國和馬來西亞市場。

L? hàng ?i?n tho?i "made in Vietnam" ??u tiên ?? ???c chuy?n ??n kho v?n c?a nhà phan ph?i Digiworld, theo th?ng báo c?a Xiaomi h?m 31/5. ?ay là nh?ng s?n ph?m h?p tác gi?a Xiaomi v?i ??i tác s?n xu?t là DBG Technology, có nhà máy ??t t?i t?nh Thái Nguyên.

根據小米 5 月 31 日的公告,首批“越南制造”手機已運抵經銷商 Digiworld 的倉庫。 這些是小米與其制造合作伙伴惠州光弘科技的合作產品,光弘科技的工廠位于越南太原省。

Theo Xiaomi Vi?t Nam, DBG Technology ?óng vai trò v?n hành, d??i s? ki?m soát c?a h?ng. Nhà máy b?t ??u ?i vào ho?t ??ng t? tháng 6 n?m ngoái, ??m nhi?m s?n xu?t tsmartphone ph?c v? cho th? tr??ng trong n??c. Ngoài ra, các thi?t b? này c?ng s? ti?n t?i xu?t kh?u ?i m?t s? th? tr??ng trong khu v?c ??ng Nam á, nh? Malaysia và Thái Lan.

據小米越南稱,光弘科技在公司控制下發揮運營作用。該工廠于去年6月開始運營,負責為越南國內市場生產智能手機。此外,這些設備還將出口到東南亞的一些市場,如馬來西亞和泰國。

??i di?n Xiaomi c?ng cho bi?t, nhà máy hi?n ch? s?n xu?t m?t s? model nh?t ??nh ch? kh?ng ph?i toàn b? ?i?n tho?i hi?n có.

小米代表還表示,越南工廠目前只進行部分型號的生產,而不是生產所有現有的手機。

?ng Nguy?n ??c Tr?ng, ??i di?n Digiworld, nh?n ??nh vi?c s?n xu?t t?i Vi?t Nam s? giúp gi?i quy?t ???c các v?n ?? ngu?n cung hàng hóa tr??c nh?ng s? thay ??i c?a ??i d?ch. "Ng??i tiêu dùng s? có ???c ngu?n cung ?n ??nh, ??ng th?i kh?ng ??nh ???c v? trí c?a Vi?t Nam trong cu?c ?ua s?n xu?t thi?t b? th?ng minh", ?ng nói.

Digiworld代表阮德重表示,越南制造將有助于在面臨疫情變化時解決貨物的供應問題?!跋M者將獲得穩定的供應,同時肯定了越南在生產智能設備競爭中的地位,”他表示。

Xiaomi là m?t trong nh?ng h?ng ?i?n tho?i có th? ph?n l?n t?i Vi?t Nam. Theo x?p h?ng c?a Canalys quy 1/2022, h?ng ??ng th? hai v? s? l??ng smartphone ???c phan ph?i t?i các nhà bán l? t?i trong n??c. Th?ng kê c?a Counterpoint c?ng cho th?y, th? ph?n c?a Xiaomi t?ng t? 12,2% n?m ngoái lên 20,6% trong ba tháng ??u n?m, ??ng th? hai toàn th? tr??ng. Các dòng máy bán ch?y thu?c phan khúc ph? th?ng là Redmi 9 và Redmi Note 11.

小米是越南市場份額較大的智能手機公司之一。根據 Canalys 2022年第一季度的排名顯示,在越南零售商的智能手機供應數量上,小米排名第二。Counterpoint的統計數據也表示,小米的市場份額從去年的12.2%增長到今年前三個月的20.6%,市場排名第二。普通細分市場中最暢銷的機型是紅米9和紅米Note 11。

Tr??c ?ó, ?i?n tho?i Xiaomi ph?n l?n ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c và ?n ??. Khác v?i Samsung có nhà máy riêng, Xiaomi th??ng l?p ráp th?ng qua các c?ng ty ??i tác nh? Foxconn, DBG, BYD, Flex,... t??ng t? cách làm c?a Apple.

在此之前,小米手機主要在中國和印度制造。與擁有自己工廠的三星不同,小米經常通過富士康、DBG、比亞迪、偉創力等合作公司組裝,生產方法類似于蘋果。