Trung Qu?c xay xa l? dài h?n 150 km xuyên sa m?c

中國修建長達150多千米的穿越沙漠公路


Trung Qu?c ?ang xay xa l? m?i gi?a sa m?c l?n nh?t n??c, Taklimakan, v?i nhi?u khó kh?n nh? b?o cát và dao ??ng nhi?t ?? l?n.

中國正在該國最大沙漠塔克拉瑪干中部修建一條新公路,面臨沙塵暴和溫度波動大等諸多困難。