Tàu container t? lái th?c hi?n chuy?n ?i ??u tiên

無人駕駛集裝箱船首航

Tàu container kh?ng ng??i lái Zhi Fei ?? hoàn thành chuy?n ?i ??u tiên ? ngoài kh?i thành ph? Thanh ??o, t?nh S?n ??ng vào h?m 22/4.

4月22日,“智飛”號無人集裝箱船在山東省青島市海域完成首航。


???c phát tri?n b?i Vi?n thi?t k? tàu Jiahao Th??ng H?i, ??i h?c Hàng h?i ??i Liên và nhà máy ?óng tàu Thanh ??o, Zhi Fei có chi?u dài 117 m, r?ng 15 m, m?n n??c 3 m, tr?ng t?i 5.000 t?n và s?c ch?a 300 TEU (container tiêu chu?n 20 feet), r?t ly t??ng ?? s? d?ng làm tàu ch? hàng trung chuy?n.

“智飛號”船長117米、寬15米、吃水3米、噸位5000噸、載重量300TEU(20英尺標準集裝箱),由上海嘉豪船舶設計院、大連海事大學、青島造船廠聯合研制,是很理想的支線貨輪。

V?i s? h? tr? c?a m?t h? th?ng ??ng c? ?i?n t?o ra ti?ng ?n t?i thi?u, con tàu có th? ??t t?c ?? t?i ?a 12,5 h?i ly trên gi?, nh?ng s? ho?t ??ng ch? y?u ? t?c ?? 8 h?i ly trên gi?. Bên c?nh ??ng c? ?i?n, m?t s? tính n?ng than thi?n v?i m?i tr??ng c?ng ???c tích h?p ?? gi?m l??ng khí th?i NOx, SOx và CO2.

在噪音最小的電力推進系統的幫助下,該船可以達到12.5節的最高速度,但主要以8節的速度運行。除了電力發動機外,還集成了許多環保功能,以減少氮氧化物、硫氧化物和二氧化碳的排放。

Tàu Zhi Fei ???c trang b? ba ch? ?? lái: có ng??i lái, ?i?u khi?n t? xa và t? hành hoàn toàn. Ngoài vi?c ???c s? d?ng cho các chuy?n ?i ch? hàng th?ng th??ng, ph??ng ti?n c?ng s? ?óng vai trò trình di?n c?ng ngh? ?? ?ánh giá tính kh? thi c?a vi?c k?t h?p c?ng ngh? t? hành trên nhi?u lo?i tàu th??ng m?i do Trung Qu?c s?n xu?t.

智飛號配備了人工駕駛、遠程遙控、自主航行三種模式。除了用于常規貨運外,該船舶還將用作技術演示,以評估將自動駕駛技術應用于各種中國制造商船的可行性。

Zhi Fei có kh? n?ng t? l?p k? ho?ch tuy?n ???ng ?i, tránh va ch?m và liên l?c v?i tàu thuy?n trên bi?n c?ng nh? các tr?m trên b? qua 5G, v? tinh và các h? th?ng ?a m?ng, ?a ch? ?? khác. N?u d? án tiên phong này thành c?ng, các nhà phát tri?n s? k?t h?p c?ng ngh? t? hành t??ng t? trên các tàu container v?i s?c t?i l?n h?n, t? 500 ??n 800 TEU, trong t??ng lai.

智飛船舶能夠通過5G和衛星等多網多模系統,實現岸基生產、航行調度、海事監管、船舶保障等多方智能協同。如果這個開創性的項目成功,未來開發商會將類似的自動駕駛技術應用到500到800TEU標準箱等更大容量的集裝箱船上。