5 thành ph? nghiên c?u h?n ch? xe máy

越南5城市研究限制摩托車
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處


Hà N?i, H?i Phòng, ?à N?ng, C?n Th?, TP HCM nghiên c?u xay d?ng ?? án phan vùng h?n ch? xe máy phù h?p v?i h? t?ng và n?ng l?c v?n t?i hành khách c?ng c?ng.

河內、海防、峴港、芹苴和胡志明市根據公共客運的基礎設施和容量,研究制定了摩托車分區限制方案。

Chính ph? nêu yêu c?u trên t?i Ngh? quy?t t?ng c??ng b?o ??m tr?t t?, an toàn và ch?ng ùn t?c giao th?ng giai ?o?n 2022-2025, ngày 5/4.

政府在4月5日的《關于在2022-2025年期間加強秩序和安全保障以及解決交通擁堵的決議》中提出了上述要求。
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處


5 thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng ???c giao ti?n t?i h?n ch? ho?c d?ng ho?t ??ng xe máy trên m?t s? qu?n sau n?m 2030; nghiên c?u xay d?ng ?? án thu phí xe c? gi?i vào m?t s? khu v?c có nguy c? ùn t?c và ? nhi?m m?i tr??ng. Ch? tr??ng này nh?m h?n ch? s? l??ng xe c? gi?i vào ??a bàn.

2030年后,5個中央直轄市在部分地區限行或停止摩托車運營; 研究制定部分存在擁堵和環境污染風險的地區機動車收費方案。該政策旨在限制進入該地區的機動車數量。

C? quan chuyên m?n các thành ph? tham m?u H?ND ban hành ngh? quy?t ?u tiên phát tri?n v?n t?i hành khách c?ng c?ng kh?i l??ng l?n; ph?n ??u n?m 2030 ??t 30-35% kh?i l??ng v?n t?i hành khách.

各城市專門機構建議人民議會作出優先發展大眾公共客運的決議;力爭到2030年達到客運量的30-35%。

Ngh? quy?t c?a Chính ph? nêu r?, các thành ph? t?p trung ngu?n l?c x? ly ?i?m th??ng xuyên ùn t?c; kh?ng ?? x?y ra các v? ùn t?c trên 30 phút; ch? phê duy?t ??u t? khu chung c?, nhà cao t?ng, trung tam th??ng m?i khi ?áp ?ng yêu c?u v? quy ho?ch, b?i ?? xe, h? t?ng giao th?ng, có k?t n?i v?i tr?c ???ng chính trong ?? th?.

政府的決議明確指出,城市應集中資源處理頻繁的擁堵點;30分鐘以上不堵車;只有符合規劃、停車、交通基礎設施要求,并與市區主干道相連的公寓樓、高層建筑、商業中心的投資才可批準。

B? C?ng an ???c giao l?p ??t camera giám sát, ch? huy ?i?u hành giao th?ng ?? x? ly các vi ph?m hành chính; xay d?ng quy chu?n v? h? th?ng giám sát, x? ly vi ph?m giao th?ng ?? th?ng nh?t áp d?ng toàn qu?c.

公安部負責安裝監控攝像頭,指揮和控制交通,處理行政違法行為;制定交通違法行為監測處理制度標準,在全國統一應用。


Tr??c ?ó tháng 12/2021, Hà N?i d? ki?n c?m xe máy t?i các qu?n sau n?m 2025, s?m h?n 5 n?m so v?i k? ho?ch. Thành ph? s? d?ng ho?t ??ng xe máy ? các qu?n bên trong vành ?ai 3 và ???ng Tr??ng Sa, Hoàng Sa, qu?c l? 5.

此前,河內計劃于2021年12月在2025年后在各地區禁止摩托車,比計劃提前5年。該市將在三環路和長沙、黃沙和5號國道的內區停止摩托車。

Sau n?m 2030, thành ph? d?ng ho?t ??ng xe máy ? các qu?n bên trong vành ?ai 4 ??i v?i khu v?c nam s?ng H?ng, bên trong vành ?ai 3 ??i v?i khu v?c b?c s?ng H?ng.

2030年后,本市將停止在紅河以南地區四環以內、紅河以北地區三環以內地區停運摩托車。

N?m huy?n lên qu?n giai ?o?n 2021-2025 (Hoài ??c, Gia Lam, ??ng Anh, Thanh Trì, ?an Ph??ng) s? ???c c?p nh?t b? sung vào ?? án; ??ng ngh?a các ??n v? hành chính này c?ng d?ng ho?t ??ng xe máy theo l? trình.

2021-2025年期間的五個區(懷德、嘉林、東英、清治、丹鳳)將更新并添加到項目中; 這意味著這些行政單位也將按照時間表停止運營摩托車。

Hà N?i hi?n có kho?ng 6,4 tri?u ph??ng ti?n, trong ?ó xe máy là 5,6 tri?u; ?t? 600.000, thêm kho?ng 2 tri?u ph??ng ti?n v?ng lai.

河內目前約有640萬輛汽車,其中560萬輛是摩托車,60萬輛汽車,約200萬輛臨時車輛。