M?nh V?n Chu: 'N?ng l?c ??i phó b?t ?n c?a Huawei t?ng cao'

孟晚舟:“華為提高了應對不確定性的能力”


Sau sáu tháng tr? v? Trung Qu?c, Giám ??c tài chính Huawei M?nh V?n Chu l?n ??u xu?t hi?n tr? l?i trong bu?i h?p báo c?a h?ng.

回國六個月后,華為CFO孟晚舟首次再次出現在公司發布會上。

"Dù doanh thu s?t gi?m trong n?m 2021, n?ng l?c t?o ra l?i nhu?n và dòng ti?n c?a chúng t?i ?ang t?ng lên. N?ng l?c ??i phó v?i t??ng lai b?t ?n c?ng t?ng ?áng k?", bà M?nh phát bi?u t?i bu?i c?ng b? k?t qu? tài chính c?a Huawei ngày 28/3.

3月28日,在深圳總部舉辦的2021年度經營財報發布會上,華為CFO孟晚舟表示,“2021年我們的營業額減少了,但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強,公司應對不確定性的能力在不斷提升?!?

Bà M?nh c?ng b? doanh thu n?m 2021 c?a Huawei gi?m 29% xu?ng 636,8 t? nhan dan t? (99,8 t? USD), nh?ng l?i nhu?n t?ng 76% lên 113,7 t? nhan dan t? (17,8 t? USD). Trong ?ó, m?ng smartphone gi?m m?t n?a doanh thu xu?ng còn 243,4 t? nhan dan t? (38,1 t? USD) do các tác ??ng t? l?nh c?m c?a M?.

孟晚舟女士宣布,2021年華為的營業收入減少了29%,為6368億人民幣(998億美元),但是利潤增加了76%,增長到了1137億人民幣(178億美元)。其中,由于受到美國禁令的影響,智能手機業務營業收入下降了一半,目前為2434億人民幣(381億美元)。

Huawei ?? chi 22,4 t? USD vào nghiên c?u và phát tri?n n?m qua, chi?m 22,4% t?ng doanh thu và nang t?ng chi phí R&D 10 n?m qua lên h?n 132,66 t? USD. "Hi?u su?t n?m 2021 phù h?p v?i d? báo tr??c ?ó. Ho?t ??ng kinh doanh gi?i pháp h? t?ng vi?n th?ng duy trì ?n ??nh, gi?i pháp doanh nghi?p t?ng tr??ng và còn m?ng thi?t b? tiêu dùng nhanh chóng m? r?ng sang các l?nh v?c m?i. Ngoài ra, chúng t?i còn b?t tay vào phát tri?n nhanh chóng h? sinh thái", Guo Ping, Ch? t?ch luan phiên c?a Huawei nh?n ??nh.

華為去年的研發支出為224億美元,占總收入的22.4%,使其過去10年的研發總支出超過1326.6億美元。華為輪值主席郭平強調,“2021年的表現符合之前的預測。電信基礎設施解決方案業務保持穩定,企業解決方案增長,消費設備板塊快速向新領域拓展。此外,我們的生態系統也開始了快速發展”。

N?m qua, Huawei ?? t?p trung xay d?ng các h? sinh thái openEuler, MindSpore và HarmonyOS. H?n 8 tri?u nhà phát tri?n ?ang s? d?ng các n?n t?ng m?, ph?n m?m ngu?n m? và c?ng c? c?a h?ng ?? xay d?ng các k?ch b?n và m? hình kinh doanh m?i.

過去一年,華為專注于構建openEuler、MindSpore和HarmonyOS生態系統。超過 800 萬開發人員正在使用其開放平臺、開源軟件和工具來構建新的場景和商業模式。

Theo "c?ng chúa Huawei", vi?c M? áp ??t nhi?u ??t tr?ng ph?t ?? ?nh h??ng ?áng k? ??n ho?t ??ng kinh doanh c?a c?ng ty, ??c bi?t là smartphone và máy tính. Bên c?nh ?ó, các v?n ?? v? Covid-19 c?ng gay gián ?o?n ho?t ??ng s?n xu?t và kinh doanh c?a c?ng ty.

“華為公主”表示,美國實施的多輪制裁,對公司的業務造成了嚴重影響,尤其是在對智能手機和電腦。此外,與新冠疫情相關的問題也擾亂了公司的生產和經營活動。

Dù v?y, bà cho bi?t h?ng ?? có nhi?u thay ??i, trong ?ó có vi?c chuy?n qua các m?ng ho?t ??ng c?t l?i khác nh? 5G, n?ng l??ng tái t?o và các danh m?c s?n ph?m di ??ng khác. Bà c?ng nh?c l?i cam k?t trong vi?c nghiên c?u phát tri?n, b?t ch?p nh?ng thách th?c hi?n có, ??ng th?i tin ?ó là y?u t? ?? "??m b?o s? ??i m?i lau dài".

盡管如此,她表示,公司已經做出了許多改變,包括轉向其他核心業務,例如 5G、可再生能源和其他移動產品類別。她還重申了她對研發的承諾,盡管存在挑戰,但同時這也是是“確保持久創新”的關鍵。

M?nh V?n Chu là con gái l?n c?a ng??i sáng l?p Huawei Nh?m Chính Phi. Cu?i n?m 2018, bà b? b?t ? Vancouver theo yêu c?u c?a M? và b? giam l?ng cho ??n tháng 9 n?m ngoái. Bà ???c th? sau khi ??t tho? thu?n ho?n truy t? c?a B? t? pháp M?.

孟晚舟是華為創始人任正非的大女兒。2018年底,她應美方要求在溫哥華被捕,一直軟禁到去年9月,在與美國司法部達成協議推遲起訴后獲釋。

T?i h?p báo, bà cho bi?t sau g?n ba n?m b? qu?n thúc, th? gi?i d??ng nh? ?? thay ??i r?t nhi?u. "Trong 6 tháng qua, t?i ?? c? g?ng h?c h?i m?i th? ?? b?t k?p v?i cu?c s?ng", bà M?nh chia s?.

在發布會上,她表示在被軟禁的3年里世界發生了很多變化。孟女士分享到,“在過去6個月中,我努力學習所有一切以趕上生活變化的速度”。