D? án tiên phong hydro hóa 95% CO2 thành x?ng

領先的95%二氧化碳加氫制汽油項目
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處M?t c? s? s?n xu?t 1.000 t?n x?ng m?i n?m t? CO2 ?? hoàn thành quá trình v?n hành th? nghi?m và ?ánh giá c?ng ngh? vào h?m 4/3.

3月4日全球首套1000噸/年二氧化碳加氫制汽油中試裝置成功進行了開車試運行和技術評價。

Theo m?t th?ng cáo báo chí vào ??u tu?n này, d? án do Vi?n V?t ly Hóa h?c ??i Liên (DICP) thu?c Vi?n Hàn lam Khoa h?c Trung Qu?c (CAS) và C?ng ty C?ng ngh? N?ng l??ng Zhuhai Futian h?p tác phát tri?n ??t t?i khu c?ng nghi?p Zoucheng ? t?nh S?n ??ng, mi?n ??ng Trung Qu?c. Nó s? d?ng ch?t xúc tác kim lo?i ?? hydro hóa carbon dioxide thành nhiên li?u sinh h?c ít gay h?i cho m?i tr??ng.

《科創板日報》消息,中國科學院大連化學物理研究所發布消息稱,其與珠海市福沺能源科技有限公司聯合開發的全球首套1000噸/年二氧化碳加氫制汽油中試裝置,近日在山東鄒城工業園區開車成功,生產出了清潔汽油產品。
原創翻譯:龍騰網 http://www.mmg13444.com 轉載請注明出處


C?ng ngh? hydro hóa CO2 ?? s?n xu?t x?ng ???c ?? xu?t l?n ??u tiên b?i Sun Jian GE Qingjie và WEI Jian c?a DICP trong m?t bài báo n?m 2017 ??ng trên t?p chí Nature Communications. Ph??ng pháp này kh?ng ch? giúp gi?m khí nhà kính trong khí quy?n mà còn t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c l?u tr? và v?n chuy?n n?ng l??ng tái t?o.

用于生產汽油的CO2加氫技術由大連化學物理研究所(DICP)的孫劍、葛清杰和魏健在2017年發表在《自然通訊》雜志上的論文中首次提出。這種方法不僅有助于減少大氣中的溫室氣體,還有助于可再生能源的儲存和運輸。

"M?t c?ng ngh? có th? s?n xu?t có ch?n l?c các nhiên li?u hydrocarbon giá tr? gia t?ng v?i m?t ?? n?ng l??ng cao s? cung c?p m?t l? trình m?i ?? thúc ??y cu?c cách m?ng carbon th?p và n?ng l??ng s?ch", DICP nh?n m?nh. Tuy nhiên, vi?c chuy?n ??i ch?n l?c và ho?t hóa CO2 là m?t thách th?c.

DICP強調,“二氧化碳加氫轉化制液體燃料和化學品,不僅可實現溫室氣體二氧化碳的資源化利用,還有利于可再生能源的儲運,同時也為解決國家能源安全問題、實現“雙碳”目標等提供新策略?!比欢?,二氧化碳的活化與選擇性轉化極具挑戰。

C? s? tiên phong c?a DICP ???c hoàn thành xay d?ng vào n?m 2020. Vào tháng 10/2021, nó v??t qua cu?c ?ánh giá t?i ch? kéo dài 72 gi? do Liên ?oàn C?ng nghi?p Hóa ch?t và D?u m? Trung Qu?c (CPCIF) t? ch?c. Trong quá trình ?ánh giá, nó ?? th?c hi?n chuy?n ??i carbon dioxide và hydro v?i t? l? thành c?ng 95%, cùng v?i ?? ch?n l?c x?ng ??t 85% trong t?t c? các s?n ph?m làm t? carbon.

2020年在DICP完成了千噸級中試裝置的建設。2021年10月正式通過了由中國石油和化學工業聯合會組織的連續72小時現場考核。在評價過程中,該技術可實現二氧化碳和氫的轉化率達到95%,汽油在所有含碳產物中的選擇性優于85%。

Nó t?o ra s?n ph?m x?ng "xanh và s?ch" v?i ch? s? octan h?n 90, phù h?p v?i tiêu chu?n VI qu?c gia c?a Trung Qu?c, ?i kèm v?i m?c tiêu th? n?ng l??ng th?p trong toàn b? quá trình.

這套裝置生產出了辛烷值超過90的“清潔”汽油產品,符合中國國家VI標準,與此同時整個過程的能耗也非常的低。

"C?ng ngh? này s? ?ánh d?u m?t giai ?o?n m?i c?a c?ng ngh? s? d?ng tài nguyên CO2 trên th? gi?i và cung c?p m?t chi?n l??c ?? th?c hi?n m?c tiêu trung hòa carbon", các chuyên gia nh?n ??nh.

“這項技術將標志著世界二氧化碳技術進入一個新階段,并為實現碳中和目標提供了一個戰略”,專家表示。

D? án ???c h? tr? b?i Ch??ng trình Nghiên c?u ?u tiên Chi?n l??c v? "Các C?ng ngh? chính và Trình di?n N?ng l??ng S?ch Bi?n ??i" c?a CAS, Qu? Khoa h?c T? nhiên Qu?c gia Trung Qu?c và Ch??ng trình Tài n?ng Liêu Ninh.

該項目得到了中科院A類先導專項“變革性潔凈能源關鍵技術與示范”、國家自然科學基金、興遼英才等項目資助。